Skip to content

Spirare Talent Valley

KLACHTENPROCEDURE

1. Inleiding

Spirare hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar specialistische begeleiding door Life- en TrackGuides. Via deze procedure proberen we helder te beschrijven op welke wijze klachten binnen Spirare worden behandeld. Toch kan het voorkomen dat er eens iets misgaat. Met elkaar willen we dan op zoek gaan naar een oplossing die goed is voor alle betrokken partijen. Klachten worden door alle betrokken partijen te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

2. Behandeling van de Klacht

Wij onderscheiden twee verschillende soorten klachten:

  • A. De klacht heeft betrekking op de uitvoering van de specialistische begeleiding door één van onze Guides.
  • B. De klacht heeft betrekking op de organisatie en overige medewerkers van Spirare of op de inhoud van de begeleiding.

Ad. A. De uitvoering van de begeleiding door één van onze Guides.

Klachten kunnen gestuurd worden naar klachtenprocedure@spirare.org ter attentie van de interne klachtencommissie Spirare. Aan de hand van onze draaiboeken toetsen we of de Guide zich aan de richtlijnen heeft gehouden. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan de Spirare besluiten tot een waarschuwing of tot het (tijdelijk) opschorten van de werkzaamheden van de begeleider. Indien dit het geval is neemt Spirare het initiatief om een oplossing voor te stellen die recht doet aan de benadeelde.

Ad. B. De organisatie en overige medewerkers of de inhoud van de begeleiding.

Cliënten kunnen nadat zij hun ongenoegen kenbaar hebben gemaakt, de klacht over de organisatie en de medewerkers sturen naar klachtenprocedure@spirare.org ter attentie van de interne klachtencommissie. De klachten zullen door de klachtencommissie getoetst worden aan beschikbare functieomschrijvingen, ontwerprichtlijnen en relevante wettelijke bepalingen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard zal de Spirare met een voorstel voor een oplossing komen.

3. Procedure

Klachten worden doorgaans behandeld door de directie van Spirare. De indiener van een klacht ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging dat de klacht in goede orde is ontvangen. We streven ernaar om klachten binnen drie werkweken op te lossen. Indien er redelijkerwijs meer tijd nodig is om de klacht op te lossen wordt dat binnen deze periode kenbaar gemaakt.

4. Registratie afhandeling klacht

De directie registreert de voorgestelde oplossingsrichting, datum van afhandeling en sluit de klacht af.

5. Onafhankelijke Klachtencommissie

Wanneer u van mening bent dat uw bezwaar door de manager/directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris op het Klachtenportaal Zorg (klachtenportaalzorg.nl). Na ontvangst van een klacht heeft Spirare als zorgaanbieder zes weken de tijd om de klacht naar tevredenheid af te handelen. Als de klager niet tevreden is, mag de klacht worden voorgelegd aan de klachtencommissie.