Skip to content

Spirare Talent Valley

Bekostiging

Zodra duidelijk wordt dat Talent Valley een geschikte ontwikkelplek zou kunnen zijn, gaan we in gesprek over concrete mogelijkheden en over de manier waarop de begeleiding bekostigd kan worden. 

De kosten zijn met name afhankelijk van de mate waarin individuele begeleiding, naast de algemene begeleiding die door Talent Valley wordt geboden, noodzakelijk is en of er gebruik gemaakt gaat worden van de nachtopvang.

In de meeste gevallen kan er een beroep worden gedaan op een PGB (Persoonsgebonden Budget) om de kosten van een traject bij Spirare te financiëren. We accepteren enkel een PGB Jeugdwet of PGB WMO. Soms komt het voor dat een eigen bijdrage nodig is voor bijvoorbeeld de kosten van eten, drinken of speciale activiteiten. Ook overige kosten die gericht zijn op een specifieke invulling van de behoefte van een LifeTracker, en die niet verantwoord kunnen worden binnen de mogelijkheden van een PGB, worden in overleg afzonderlijk als eigen bijdrage in rekening gebracht. Voor de aanvraag van een PGB verstrekken wij een kostenoverzicht op basis van de wenselijke invulling van dagen en uren bij Spirare. Waar mogelijk zullen wij bij de aanvraag adviseren en soms ook ondersteunen.

Uiteraard staat ook de mogelijkheid open dat de kosten door u als particulier worden betaald.