Spirare wil de bewustwording met betrekking tot relevante maatschappelijke trends stimuleren, naast de bewustwording van jezelf als persoon. Spirare wil eerst de persoon inspireren, leren hoe te handelen in verschillende situaties, open te staan voor verschillende inzichten en het willen delen van kennis, alvorens het werk wordt verdeeld. Inzicht in je eigen drijfveren is nodig om op de juiste plek in een organisatie terecht te komen. Mensen die op de juiste plek werken, zullen excelleren en innoveren.

 

Leven Lang Leren

'Een Leven Lang Leren' verwijst naar het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes die toelaten je sociale, culturele en professionele taken in onze snel veranderende samenleving zinvol op te nemen. Hierbij ben je niet enkel gericht op aanpassing maar streef je er ook naar dat individuen en groepen zich kritisch en verantwoordelijk opstellen ten opzichte van de samenleving. Tenslotte moeten mensen ook zin en betekenis leren geven aan hun dagelijkse leefwereld, hun identiteit in relatie met anderen uitbouwen en vanuit die betekenisverlening en identiteit de samenleving mee vormgeven.

 

Levenslang leren betekent dat leren in al zijn verscheidenheid niet stopt na de schoolbanken en dat mensen zelfs naast en na hun beroepsleven verder moeten kunnen leren met het oog op hun sociale en culturele participatie in de samenleving, hun individuele betekenisverlening en hun maatschappelijke weerbaarheid. Binnen Spirare is dit concept in alle bedrijfsonderdelen verweven.

 

Sociale Innovatie

Spirare is daarbij een pioniers-organisatie in hart en nieren die vanuit bijzondere en innovatieve concepten een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Zij draagt bij aan een fundamenteel vernieuwende visie op het onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en het inrichten van organisaties naar lerende organisaties, maar zij wil ook bijdragen aan de transformatie van onze samenleving die wordt ingeluid door de maatschappelijke trends die ons leven steeds meer beïnvloeden. Een duurzaam proces in een duurzame omgeving. Dit betekent ook dat zij een voortrekkersrol gaat spelen op het gebied van C2C, duurzaamheid, going green of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij creëert met haar nieuwe omgeving een rolmodel voor sociale innovatie en hoopt zo een ieder te inspireren haar voorbeeld te volgen.

 

Spirare is innovatief en wil innoveren stimuleren. Sociale innovatie wordt hierbij als voorwaarde gezien om een continue technische en economische innovatie succesvol te bewerkstelligen. Spirare geeft méér en een diepere betekenis aan de term 'Sociale innovatie' dan in het algemeen gangbaar is. Sociale innovatie is veel méér dan de wijze waarop het werk is georganiseerd in een organisatie. Bij het organiseren van werk worden al te vaak beperkingen gecreëerd. Dit laatste is juist wat je bij innovatie probeert te vermijden. 

 

Het innerlijke navigatiesysteem

Ons innerlijke navigatiesysteem biedt richting en oplossingen in concrete probleemsituaties. Zo herontdekt de mens de middelen waarmee ze sociaal innoveert en kan daardoor technische en economische innovatie bewerkstelligen. 'Spirare Co-Creating environments for the development of sustainable people' zal innovatie dan ook met name initiëren door in te spelen op emoties en het hiermee samenhangend natuurlijk gedrag. Uit onderzoek blijkt namelijk dat personen vaak contraproductief reageren op emoties. Zo zou een persoon wanneer hij angst voelt de neiging kunnen krijgen om deze emotie te onderdrukken. Dit is jammer, want wanneer deze persoon de angst zou toelaten, ontwikkelt zich de kwaliteit van voorzichtigheid in hem. Angst heeft namelijk zoals alle emoties een functie. Door de functie te zien en ervan te leren, kan een volgende stap in de ontwikkeling worden gezet. Spirare maakt personen hiervan bewust en zet een diepere sociale innovatie in. Geplaatst in de juiste setting met een vergaande samenwerking kan nu het creatief innoverend proces optimaal tot haar recht komen.

 


Top