Inleiding

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Via deze procedure proberen we helder te beschrijven op welke wijze klachten binnen Spirare worden behandeld. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je de klacht bij een extern vertrouwenspersoon neerleggen. De vertrouwenspersonen worden verderop in de procedure aangeduid.

Klachtencommissie

De klachtencommissie van Spirare bestaat uit:

  • TrackGuide
  • manager
  • directielid
Om de klachtencommissie zo neutraal mogelijk te houden is ervoor gekozen om uit iedere laag van de organisatie één persoon zitting te laten nemen in de commissie.

Procesbeschrijving

Aangezien iedere klacht een andere inhoud en achtergrond kan hebben zal de inhoud steeds op een andere manier beoordeeld en afgehandeld worden. Een klacht is een aanduiding van een bezwaar tegen het handelen of functioneren van een zorgaanbieder. Wanneer je niet tevreden bent over de geleverde zorg, in de ruimste zin van het woord, heb je het recht daarover te klagen.

  • Wanneer er een klacht binnenkomt (mondeling, schriftelijk, per telefoon of e-mail) wordt er een klachtenformulier ingevuld;
  • De medewerker die de klacht aanneemt overlegt met de manager/directie wie de klacht in behandeling gaat nemen;
  • De verantwoordelijke medewerker neemt indien nodig met alle partijen contact op;
  • Alle stappen die ondernomen worden, worden op het klachtenformulier kenbaar gemaakt;
  • Indien de cliënt/ouder(s) of de directie/manager het noodzakelijk acht, wordt de klachtencommissie ingeschakeld. De klachtencommissie handelt de klacht verder af;
  • De afhandeling van de klacht wordt op het klachtenformulier genoteerd;
Wanneer de klacht niet intern afgehandeld kan worden, volgt de volgende stap:

Externe procedure 18-

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kun je terecht bij AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Spirare.

Zo bereik je het AKJ

  Bel naar 088 – 555 1000

  Mail naar info@akj.nl

  Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl
  De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Externe procedure 18+

Wanneer er sprake is van een toekenning vanuit de WMO, kan worden teruggevallen op de klachtenprocedure van de gemeente die de financiering verstrekt. Als de klacht niet intern opgelost kan worden dan wordt de desbetreffende gemeente benaderd.

Top