Jaarlijks zijn er veel leerplichtige / kwalificatieplichtige jongeren die de school voortijdig verlaten. Een deel van deze voortijdig schoolverlaters kan niet direct terug geplaatst worden binnen het onderwijs, of instellingen die daarvan in het verlengde liggen. Deze jongeren zijn bijv. in afwachting van een onderwijsadvies, zijn langdurig ziek/afwezig, of ze hebben een zeer specifieke problematiek. Hierdoor staan zij enige tijd langs de zijlijn, wat demotivatie, het ontbreken en missen van contacten, een verminderd zelfvertrouwen en zelfs ‘afglijden’ tot gevolg kan hebben.

 
Om deze leerplichtige/kwalificatieplichtige jongeren in de leeftijd van 9 tot 25 jaar toe te leiden naar onderwijs, of een passend alternatief bieden wij een ontwikkelplek op maat. Hierbij is aandacht en ruimte voor eigen interesses, onderwijs, werk, sport en omgangsvormen, emoties en omgang met gelijkgestemden. Het aanbod sluit aan op de vraag en de mogelijkheden van de individuele jongere. Hierdoor is de kans groter om de jongeren daadwerkelijk toe te leiden naar onderwijs, werk of een aansluitend vervolgtraject. Ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij de trajecten. Bovendien kunnen zij, indien nodig, worden geadviseerd en ondersteund. 

 
Spirare ondersteunt onderwijsinstellingen, leerplichtambtenaren en ouders door:

  • adviesgesprekken met ouders en/of school
  • individuele begeleiding van de jongeren en / of docent
  • ondersteuning ouders in de thuissituatie
  • klankbord voor de leerplichtambtenaar

 

 


Top